Názor, že náhradné plnenie je administratívne náročné, je omyl. Doklady, ktoré k tomu potrebujete Vám zašleme.

Spoločnosť (aj štátna a samospráva) alebo súkromná firma, ktorá zamestnáva 20 a viac zamestnancov, je povinná podľa zákona č. 5/2004 o službách a zamestnanosti, zamestnávať 3,2 % zdravotne postihnutých občanov z celkového počtu jeho zamestnancov.
Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho pracovníka zaplatiť odvody štátu (za neplnenie povinnosti zamestnávať osoby so zníženou pracovnou schopnosťou).

Ak zamestnávateľ z rôznych príčin nemôže zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, zákon mu umožňuje plniť tento povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím aj NÁHRADNÝM PLNENÍM.
Čo v praxi znamená,  zadať zákazku alebo odobrať služby (výrobky) chránenému pracovisku (chránenej dielni). Chránené pracovisko (dielňa), je pracovisko v ktorom počet pracovníkov so ZP tvorí min 50% k celkovému počtu zamestnancov.

Podľa zákona je na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím (ZP) je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce (pre daný kalendárny rok). Celková cena práce pre rok 2020 bola Štatistickým úradom stanovená na 1 481,79 EUR.
Z toho vyplývajúca hodnota zadanej zákazky (odobratých služieb a výrobkov) pre rok 2021 vychádza na 1 185,00 EUR + Dph (aj je vaša spoločnosť platcom Dph).

Kalkulátor na výpočet výšky odvodov a náhradného plnenia

Priemerný počet zamestnancov za kalendárny rok :

vpíšte hodnotu

Počet ZP zamestnancov v spoločnosti (40-69%) :

vpíšte hodnotu

Počet ZŤP zamestnancov v spoločnosti (70% a viac) :

vpíšte hodnotu

Počet ZP zamestnancov, ktorých by ste podľa zákona mali zamestnávať :

Výška penále, ktorý by ste mali zaplatiť štátu ak nezamestnávate potrebný počet ZP zamestnancov :

Výška náhradného plnenia :
(suma ktorú je potrebné najneskôr do konca kalendárneho roka zaplatiť chránenej dielni)

Vedeli ste že náhradné plnenie je výhodnejšie o 148 EUR za každého jedného ZP občana (vyžadovaného zo zákona) ako platiť štátu pokutu?

Náhradné plnenie nie je možné uplatňovať spätne. Preto odporúčame využívať naše služby po celý rok. Na začiatku ďalšieho kalendárneho roka Vám vystavíme potvrdenie za nákupy v predošlom roku.